ЛЕНДМЕР ЕООД - Геодезия, Кадастър, Проектиране

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ЗАСНЕМАНИЯ

УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

ТРАСИРАНЕ

КАДАСТЪР

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ

ДРУГИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

МАРКШАЙДЕРСКИ ДЕЙНОСТИ